facebook

Aktuality

Informácia pre žiadateľov o pridelenie bytu v bytovom dome v Jarabine

 04.01.2012

Informácia pre žiadateľov o pridelenie bytu v bytovom dome v Jarabine

Obecný úrad v Jarabine obdŕžal žiadosti o pridelenie bytu v bytovom dome Jarabina,
ktorý je pred kolaudáciou. Predmetné nájomné byty sú budované s podporou štátu, ktorá predstavuje podstatnú časť rozpočtu bytového domu. Obec Jarabina sa pri získaní tejto podpory štátu zmluvne zaviazala MVaRR SR, že splní podmienky pre pridelenie nájomných bytov a nájmu týchto bytov podľa Výnosu MVaRR SR z 22.12.2003 č. V-1/2003 o regulácii cien bytov a a zákona č. NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciach na rozvoj bývania a sociálnom bývaní.

V súlade s uvedenými skutočnosťami, obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 11.11.2011 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Jarabina č. 4/2011 o postupe a o podmienkach prideľovania bytov určených na nájomné bývanie postavených s podporou štátu a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarabina č. 3/2011 /ďalej len VZN/, ktoré upravuje nájom bytov.

VZN č. 4/2011 upravuje:
a.)podmienky podávania žiadosti na pridelenie bytu
b.)kritéria, ktoré musí žiadateľ o pridelenie bytu spĺňať
c.)kritéria pre zaradenie do zoznamu žiadateľov
d.)podmienky a postup pri prideľovaní nájomného bytu

Rozhodujúce pre zaradenie do zoznamu žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, je spĺňať kritéria na pridelenie nájomného bytu a zaslať na obecný úrad doplňujúcu písomnú žiadosť podľa tlačiva, ktoré tvoria prílohu tohto listu.

Obecné zastupiteľstvo posúdi každú žiadosť s dôrazom na nutnosť a neodkladnosť riešenia bytovej situácie žiadateľa a rozhodne o pridelení bytu v bytovom dome.

VZN č. 3/2011 upravuje nájom bytov a fond správy a opráv.

1.)Cena mesačného a ročného nájmu je určená z obstarávacej ceny bytu   takto:


Kategória bytu

€/m² podlahovej plochy bytu (mesačne)
€/m2² podlahovej plochy bytu (ročne)
I.
2,04
24,84,-
II.
obec nevlastní
nie je stanovená cena
III.
obec nevlastní
nie je stanovená cena
IV.
obec nevlastní
nie je stanovená cena

Formu úhrady za dodávku vody 9,00 € mesačne na 1 byt a   za osvetlenie spoločných priestorov vo výške 1,50 €/1 byt/1 mesiac dohodne prenajímateľ s nájomcom. Dodávku energii do bytu (elektrická a plyn) si každý nájomník hradí na základe zmlúv s dodávateľmi.

2.) Pre zabezpečenie riadnej prevádzky a užívania nájomných bytov sa vytvára fond správy a opráv ako plnenie poskytované v súvislosti s užívaním bytu, ktorý sa skladá z :


Fond opráv bytový 0,066 €/m²
Fond opráv spoločný 0,050 €/m²
Správa bytov / poistka domu, odpisy, správa účtov a agendy bytov/ 0,083 €/m2

Finančné prostriedky fondu údržby a opráv budú v rozpočte obce účelovo viazané na úhrady nákladov súvisiacich s opravami a správou bytov.

V prípade pridelenia bytu bude každý budúci nájomca pred uzatvorením nájomnej zmluvy povinný uhradiť finančnú zábezpeku, ktorá predstavuje 816,- € pre 3-izbový byt a 528,00 € pre 1 izbový byt.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti Vás žiadame, aby ste v termíne do 05.12.2011 od zverejnenia tohto listu zaslali (poštou alebo osobne) na Obecný úrad v Jarabine doplňujúcu žiadosť o pridelenie nájomného bytu, ktorú prikladáme (žiadame v nej uviesť základné údaje žiadateľa, spolubývajúce osoby, popis súčasnej bytovej situácie, čestné prehlásenie a iné, tiež je potrebné predložiť potvrdenie o výške mesačného príjmu).

V prípade nezaslania doplňujúcich údajov do stanoveného termínu bude žiadosť žiadateľa o nájomný byt vyradená z evidencie.

V prípade nezáujmu o byt je potrebné zaslať na Obecný úrad v Jarabine žiadosť o vyradenie z evidencie.

Po doručení doplňujúcich žiadostí budú žiadosti prejednávané na obecnom zastupiteľstve, kde sa rozhodne o pridelení bytov.


S pozdravom

Mikuláš K a ň a
starosta obce

Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: 07:30 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny