facebook

Aktuality

Výberové konanie na miesto odborného referenta

 04.03.2020


 
Výberové konanie na miesto odborného referenta 

Obec Jarabina vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto. 

Kategória zamestnanca: 

- Odborný referent obecného úradu. 

Kvalifikačné predpoklady: 

- minimálne úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, - odborná spôsobilosť, - zdravotná spôsobilosť, - bezúhonnosť. 

Iné kvalifikačné predpoklady: 

- pracovitosť, flexibilita, - počítačové zručnosti, práca s webovou stránkou, - znalosť právnych predpisov: 

- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, - zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - zákon 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami - zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v platnom znení, - zákony o daniach, - samostatnosť, komunikatívnosť, - chuť učiť sa nové veci 

znalosť právnych predpisov uvedených nižšie vítaná - zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, - zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení, - zákon č. 131/2010 o pohrebníctve v platnom znení, 

Požadovaná prax: 

- nevyžaduje sa 

Zoznam požadovaných dokladov: 

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, - štruktúrovaný životopis uchádzača, - doklady o dosiahnutom vzdelaní, - iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (certifikáty zo školení apod.), - súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Termín nástupu: 

15.4.2020 – alebo dohodou 

Platové podmienky: 

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení. 

Uzávierka prijímania prihlášok I. kola: 20.03.2020. 

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie“ na adresu: Obec Jarabina, Jarabina 58, 065 31 Jarabina

Termín a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady telefonicky alebo emailom. 

Kontakt: 

- 052 428 40 51 - starosta@obecjarabina.sk 

Lívia Kovalčíková 

starostka obce

Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 17.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny