facebook

Aktuality

Bezpečná vykurovacia sezóna 2020/2021

 17.12.2020

Vážení občania
Počas vykurovacieho obdobia evidujú hasiči každoročne zvýšený počet
výjazdov k požiarom v rodinných i bytových domoch. Najčastejšou príčinou vzniku
požiarov v rodinných domoch je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies,
dymovodov a komínov ako napr. vyhorenie sadzí v komíne, narušená celistvosť
komína prípadne dymovodu a pod. Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok
v kotolni a v sklade paliva.
Najčastejším miestom, kde dochádza k požiarom rodinných domov sú
práve komínové telesá. Nasleduje za nimi požiar kotolne a  skladu paliva.
V priebehu niekoľkých minút môže byť zničený celý dom.
Počas požiaru je objekt namáhaný sálavým teplom, ale aj splodinami horenia,
ktoré stúpajú smerom nahor a môžu objekt poškodiť ešte niekoľko podlaží nad
samotným miestom, kde požiar vznikol. Splodiny horenia sú mimoriadne nebezpečné
pre zdravie a život človeka.
Opatrnosti v týchto prípadoch nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné
konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby. Životnosť komína je najviac
ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresívnymi
kondenzátmi spalín horenia.
Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu sú nasledovné:
-pri používaní plynových spotrebičov je vhodné zamerať sa na čistotu komínových
prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komína. Zároveň je nutné vykonávať všetky
revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu a následnej intoxikácii alebo výbuchu,
-pri používaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína a tým prudko rastie
nebezpečenstvo vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať,
-nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru,
-v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky,
-otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami,
-podlaha okolo otvorov v komíne musí byť z nehorľavého materiálu, alebo ju treba
chrániť nehorľavou ochrannou podložkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od
okrajov otvorov,
-jednovrstvové murované komíny treba omietnuť až do úrovne strešnej krytiny a to aj
pod oplechovaním, alebo iným lemovaním,
-kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu do kotolne,
-vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. musia byť umiestnené iba na nehorľavej
podložke,
-nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,
-nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko
požiaru, (odpad a plasty je zakázané likvidovať spaľovaním a to aj na otvorenom
priestranstve)
-do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo,
-nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do
nerozbitnej plnostenovej nádoby z nehorľavého materiálu s uzatvárateľným vekom,
-akýkoľvek spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave,
-dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče,
-nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou - mohlo by dôjsť k jeho
popraskaniu, alebo dokonca výbuchu, (na zrazenie teploty v komíne a uhasenie
horiacich sadzí v komíne je možné použiť suchý piesok)
-neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé
materiály,
-nenechávajte bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných
spotrebičov, elektrických a iných spotrebičov, ako aj v blízkosti otvoreného ohňa,
-dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých
kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.
Každý majiteľ, alebo užívateľ rodinného domu si musí v prvom rade
uvedomiť, že za celkový technický stav komínov a ich údržbu zodpovedá on
sám. Jeho povinnosťou je zabezpečovať ich pravidelné čistenie a kontrolu.
Majiteľ je povinný zabezpečiť aj odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou
spôsobilosťou a to:
-pred pripojením spotrebiča na komín,
-pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový
zdroj tepla,
-pri zmene druhu paliva,
-po stavebných úpravách na telese komína.
Čistenie komínov, kontrolu celkového technického stavu, ako aj ich
odborné preskúšanie odporúčajú hasiči ponechať iba na odborníkov.
Pamätajte, čas venovaný údržbe komínov a dymovodov, ako aj dodržiavanie
pravidiel bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa Vám mnohonásobne vyplatí.
Dôsledné dodržiavanie uvedených opatrení Vám ochránia zdravie a majetok
pred požiarmi. Hasiči sú pripravení Vám odborne poradiť aj v danej problematike.
V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou,
nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom
majetok.
Ak je to možné, urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti
komínového telesa resp. vykurovacieho spotrebiča a vypnite prívod energií.
V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte
Hasičský a záchranný zbor na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112.
Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút – po ohlásení je pomoc na ceste.

Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 17:30
Štvrtok: neúradný deň
Piatok: 07:30 - 11:30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny