facebook

Aktuality

Povinnosti fyzických osôb na úseku pred požiarmi

 04.01.2012

Povinnosti fyzických osôb na úseku pred požiarmi

Fyzická osoba je povinná

a. konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom

b. dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkyjúce sa ochrany pred požiarmi

c. obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, požiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi

d. umožniť kontrolným skupinám v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo  užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky

e. dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva požiaru

f. strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu, ustanovenia osobitných prepisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté

g. oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach  v jej vlastníctve

h. zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v užívaní,  
    osobou s odbornou spôsobilosťou

i. zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča  palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína

j. umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin požiarov

Fyzická osoba nesmie

a. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 

b. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov 

c. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu 

d. vykonávať činnosti, ny výkon ktorých nemá osobitné oprávnenie alebo osobitnú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska  protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na nich vykonávanie 

e. poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody

f. vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku

V Jarabine 18.3.2011

K a ň a  Mikuláš
starosta obce  


Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 17.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny