facebook

Aktuality

Bezpečná vykurovacia sezóna 2021/2022

 06.10.2021

Vážení občania

Počas vykurovacieho  obdobia  evidujú hasiči  každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných  i bytových  domoch.  Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch  je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov  a komínov  ako napr. vyhorenie sadzí v komíne,  narušená celistvosť komína prípadne dymovodu a pod.  Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok v kotolni a v sklade paliva. Najčastejším miestom, kde dochádza  k požiarom rodinných  domov sú práve komínové telesá. Nasleduje  za nimi  požiar  kotolne a  skladu  paliva. V priebehu niekoľkých  minút môže byť zničený celý dom. Počas požiaru je objekt namáhaný sálavým teplom, ale aj splodinami horenia, ktoré stúpajú smerom nahor  a môžu objekt poškodiť ešte niekoľko podlaží nad samotným miestom, kde požiar vznikol. Splodiny horenia sú mimoriadne nebezpečné pre zdravie a život človeka. Opatrnosti v týchto prípadoch nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria  k najviac namáhaným  častiam stavby. Životnosť komína je najviac ohrozovaná  prudkými  zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi  a  agresívnymi  kondenzátmi spalín horenia.

Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu sú nasledovné:

-pri používaní  plynových spotrebičov je vhodné zamerať sa na čistotu komínových

 prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komína. Zároveň je nutné vykonávať všetky

 revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu a následnej intoxikácii alebo výbuchu,

-pri používaní  tuhého paliva dochádza  k zaneseniu komína  a tým prudko rastie

 nebezpečenstvo vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať,

-nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru,

-v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky,

-otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami,

-podlaha  okolo otvorov v komíne musí byť z nehorľavého materiálu, alebo ju treba  

 chrániť nehorľavou  ochrannou  podložkou do vzdialenosti najmenej  600 mm od

 okrajov otvorov, 

-jednovrstvové murované komíny treba omietnuť až do úrovne strešnej krytiny a to aj

 pod oplechovaním, alebo iným lemovaním,

-kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu do kotolne,

-vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. musia byť umiestnené iba na nehorľavej

 podložke,

-nepoužívajte  k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,

-nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko

 požiaru, (odpad a plasty je zakázané likvidovať spaľovaním a to aj na otvorenom

 priestranstve)

-do kotlov, kachieľ  a krbov  patrí len určené palivo,

-nevychladnutý  popol po vybratí zo spotrebiča  na tuhé palivo možno  ukladať iba do

 nerozbitnej  plnostenovej  nádoby z nehorľavého materiálu  s uzatvárateľným  vekom,

-akýkoľvek spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave,

-dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče,

-nikdy  nehaste prípadný  požiar sadzí v komíne vodou  - mohlo by dôjsť k jeho

 popraskaniu, alebo dokonca  výbuchu,  (na zrazenie teploty v komíne a uhasenie

 horiacich sadzí v komíne je možné použiť suchý piesok)

-neprekurujte  vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé

 materiály,

-nenechávajte  bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných

 spotrebičov, elektrických  a iných spotrebičov, ako aj v blízkosti otvoreného ohňa,

-dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých

 kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

Každý majiteľ, alebo užívateľ  rodinného domu  si musí  v prvom rade uvedomiť, že  za celkový technický stav komínov  a ich údržbu  zodpovedá on sám.  Jeho povinnosťou    je zabezpečovať  ich pravidelné čistenie a kontrolu.

Majiteľ je povinný zabezpečiť  aj odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou a to:

  -pred pripojením spotrebiča na komín,

  -pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový

   zdroj tepla,

  -pri zmene druhu paliva,

  -po stavebných úpravách na telese komína.

Čistenie komínov, kontrolu  celkového  technického stavu,  ako aj ich odborné preskúšanie  odporúčajú hasiči  ponechať  iba na odborníkov.

Pamätajte, čas venovaný  údržbe komínov  a dymovodov, ako  aj  dodržiavanie  pravidiel bezpečnej  manipulácie  so spotrebičmi  sa  Vám  mnohonásobne vyplatí.

Dôsledné dodržiavanie  uvedených  opatrení  Vám  ochránia zdravie a majetok pred požiarmi.  Hasiči sú vždy pripravení  Vám odborne poradiť aj v danej problematike.

Úlohou a cieľom  tejto relácie je pomôcť, vysvetliť, ako aj pôsobiť na občanov tak, aby nezabúdali na dôsledky podceňovania nebezpečenstva spojeného s vykurovacím obdobím, ktoré často vedie k strate „strechy nad hlavou“.

Uvedené odporúčania a rady hasičov majú slúžiť na to, aby požiar súvisiaci s vykurovaním nemusel vôbec vzniknúť.

V prípade už hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj.  Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok.

Ak je to možné, urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti komínového telesa  resp. vykurovacieho spotrebiča  a vypnite prívod energií.

V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte Hasičský a záchranný zbor na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112.  Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút  –  po ohlásení je pomoc na ceste.


                                                                        kpt. Ing. Peter Pazera, vymenovaný na zastupovanie riaditeľa OR HaZZ v Starej Ľubovni


Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 17.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny