facebook

Gréckokatolícky chrám

História farnosti

Chrám zasvätený Roždestvu Presvjatoj Bohorodici 
(Narodeniu Presvätej Bohorodičky 1809)

Predpokladá sa, že do roku 1803 bol v obci Jarabina drevený chrám, ktorý podľa ústneho podania v roku 1803 bol premiestnený do obce Hraničné. Do roku 1774 sa nezachovali žiadne zmienky o chráme v obci. Na historickej mape prvého vojenského mapovania Uhorska z rokov 1782-1784 je v obci vyznačený aj chrám, každopádne však nešlo o dnes stojacu jednoloďovú stavbu s vežou, ktorá nevykazuje žiadne staršie architektonické prvky. Dnešný chrám sa začal stavať so súhlasom Františka I., rakúsko – uhorského kráľa. Svedčí o tom aj zachovaný nápis

napisVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt chram jarabina

na zadnej strane ikonostasu, na ikone sv. Jána Krstiteľa..Vďaka nápisu je možné datovať nielen ikonostas, ale aj samotnú výstavbu chrámu a vytvorenie ďalšieho mobiliára napr. kazateľnice, bočného oltára, procesiových ikon a oltára v presbytériu. Výstavba sa začala v roku 1803 a ukončila sa v roku 1809 talianskymi murárskymi majstrami. Prvá renovácia chrámu bola v roku 1869 pod vedením farára Nikolaja Michaliesza. Vtedy v obci privítali prešovského biskupa Jozefa Gaganca, ktorý tento chrám požehnal. Na tejto slávnosti sa zúčastnilo asi 15-20 tisíc ľudí z okolia a Poľska. Druhá renovácia bola v roku 1894 za účinkovania farára Štefana Mocsányiho. Strecha chrámu sa pokryla plechom, pribudovala sa sakristia a podlaha sa vyložila dlaždicami. Bola urobená aj vnútorná maľba chrámu. Namontovali sa vežové hodiny. V roku 1905 za pomoci krajanov z Ameriky a za účinkovania farára Alexandra Cisárika boli zakúpene dva zvony, z ktorých najväčší bol pomenovaný NIKOLAJ . Zvony boli zakúpené od Ferenca Egreja z Budapešti. V tomto čase boli v chráme štyri zvony, z ktorých najmenší bol pomenovaný KOLOKOLČÍK, ktorý dával znamenie žiakom, aby sa pobrali do školy. V roku 1917 musela obec z chrámu odovzdať tri zvony na výrobu kanónov. Po ukončení prvej svetovej vojny za účinkovania farára Vladimíra Hromjaka sa začala zbierka peňazí medzi občanmi krajanmi z Ameriky a v roku 1921 bol zakúpený ďalší zvon. V roku 1929 boli zakúpene lavice do chrámu členmi Potravinového družstva. Keďže oplotenie chrámu bolo poškodené, tak v roku 1964 za pomoci obce a občanov bolo postavené nové. Pri vstupnej bráne bol postavený kamenný kríž za pomoci krajanov žijúcich v Amerike. Okolo chrámu sú vysadené duby, ktorých vek sa odhaduje okolo 200 rokov. V chráme bola aj bohatá knižnica asi s 2000 zväzkami. Knihy boli písané po latinsky, rusky, nemecky, grécky, česky, poľsky a po slovensky. Nachádzal sa tu aj rukopis z nedatovaného obdobia. Tieto historické materiály boli odovzdané z časti do Martina a z časti do Prešova na Pravoslávny biskupský úrad.

Národné kultúrne pamiatky v chráme

V chráme sa nachádzajú kultúrne pamiatky ako je oltár, ikonostas a štyri svietniky zapísané pod č.ÚZPF SR č.1894/1-45.

Autorom ikonostasu je sabinovský maliar Ignác Kraudi (resp. Kraudy, niekedy označovaný ako Krauss) pôsobiaci v tom čase na východnom Slovensku. Terajší ikonostas predstavuje odklon od byzantských tradícii, ktoré sa tu prejavili len v zachovaní tradičného radenia ikonostasu. Trojradová drevená architektúra s cárskymi dverami a nástavcom s medailónami prorokov, vo vrchole s Kalváriou. Ikonostas je dokladom prepojenia klasických foriem so zľudovenými prvkami.
Zaujímavé sú výsledky reštaurátorského výskumu, ukončeného v marci 2007. (Lipták a kol.) Výskum jednoznačne potvrdil možnosť prinavrátiť kedysi vysoké estetické hodnoty. Dôležitým faktom ostáva existencia v podstate dvoch takmer kompletných ikon – jednej pôvodnej na drevenej podložke a druhej – novšej, na plátne.

Oltár

Oltár sa nachádza za ikonostasom. Je štvorcového tvaru a nad ním je baldachýn.. Z prednej časti oltára je maľba uloženia Ježiša Krista do hrobu. Z bočných strán je maľba anjelov. Doposiaľ nebol uskutočnený reštaurátorský výskum.

Svietniky

Svietniky v počte 4 kusov sa nachádzajú pred ikonostasom. Pochádzaju z konca 18 stor. je to drevorezba, trojdielna esovitá noha, vo výplni esovka, na rieku motívy akantových listov a peniažkov. Hore päť násadiek na sviece. Tiež ešte nebol uskutočnený reštaurátorský výskum.

upravaFary2007

Farská budova (podľa kroniky)

Prvá farská budova (drevená) stála na mieste terajšej hospodárskej budovy a bola zničená požiarom dňa 18. septembra 1913. Počas požiaru zhorela takmer celá dedina a s ňou aj farská budova i s veľkými stodolami, stajňami, šopami, sypancom, ovocným sadom i s veľkými úľmi v počte 40 kusov. Terajšia farská budova bola postavená počas prvej svetovej vojny a dokončená bola v roku 1926. Viackrát prešla vonkajšími aj vnútornými opravami. Interiérové opravy boli postupne uskutočňované od roku 1996 – 2006. Čiastočná vonkajšia úprava fary bola uskutočnená v roku 2006 – 2007 za pomoci zahraničnej nadácie Kirche in Not.

Súčasnosť

V roku 28.4.1950 vtedajší mocensko – politický aparát Československa uskutočňuje likvidáciu Gréckokatolíckej cirkvi pod názvom Prešovský sobor –Prešovský sobor1Prešovský sobor2Prešovský sobor3. Súčasťou likvidácie je aj prevod majetku na pravoslávnu cirkev, a tak od roku 1950 chrám patril pravoslávnej cirkvi a pôsobili v ňom pravoslávni kňazi. Obnova gréckokatolíckej cirkvi vo farnosti prišla až v roku 1995 na základe zákonného opatrenia č.211/1990 Zb a následných dohôd medzi zástupcami štátnej správy, Gréckokatolíckou cirkvou v Prešove a Pravoslávnym arcibiskupským úradom v Prešove.
Od roku 1995 sa postupne prevádzala rekonštrukcia chrámu, a to: plynofikácia, nová elektroinštalácia, výmena častí pozinkovanej krytiny za medenú, náter krytiny, výstavba chodníka k dverám chrámu, výmena drevenej podlahy na chóre, izolácia zadnej časti chrámu pod chorom a uloženie novej dlažby, výmena dverí a okien. V súčasnosti je vykonávaná rekonštrukcia ikonostasu.

Kaplnky

  1. Spolutrpiacej Bohorodičky, 1809
  2. Sv. Kríža, 1860
  3. Presvätej Bohorodičky, 1862

kaplnkaSvKriza

Filiálka: Kremná (excur. z Jarabiny)

Viac informácií, aktuality a bohoslužby na:

www.jarabina.fara.sk

Zoznam použitej literatúry

Kronika obce Jarabina 
Strenk M. a kol. Život obce Jarabina, Prešov 1969 
Vlastivedný slovník obci na Slovensku I. Veda SAV, Bratislava 1977
Lipták O., Kuc Ľ., Jasaňová J., Reštaurátorský výskum 2007

Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 17.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny