facebook

Pokračovanie terénnej sociálnej práce

Tento projekt nadväzuje na predošlé aktivity sociálnych pracovníkov. Doterajšie pôsobenie a práca terénnych sociálnych pracovníkov sú pre obec odbúraním veľkej záťaže a pre cieľovú skupinu veľkým prínosom v podobe poradenstva a pomoci. Bez spolupráce medzi príslušníkmi MRK a inými inštitúciami si nevieme predstaviť každodennú prevádzku na obecnom úrade.

Jedná sa hlavne o priame aktivity :
poradenstvo a odbornú pomoc pri zapájaní sa do rôznych programov na začlenenie sa na trh práce a zapojenie sa do programov na získavanie pracovných zručností a návykov, propagáciu a osvetu zdravého životného štýlu aj prostredníctvom spolupráce so zdravotníckymi pracovníkmi a zariadeniami podporou komunikácie a hľadanie možností na vytvorenie dobrých vzťahov medzi cieľovou skupinou a inštitúciami.
    

Ciele a priority v oblasti občianskej vybavenosti, sociálnych a zdravotných služieb

Vytvoriť sociálnu a zdravotnú sústavu zodpovedajúcu potrebám obyvateľov a návštevníkov obce, vytvoriť podmienky pre rast kvalifikácie ľudských zdrojov v sociálnej oblasti a zdravotníctve s dôrazom na kvalitu poskytovaných služieb. Zníženie percenta sociálne ohrozených a odkázaných obyvateľov obce. Zlepšenie sociálnej starostlivosti a služieb pre marginalizované skupiny a deti a podpora sociálneho zapojenia nezamestnaných. 

Prínos k horizontálnym prioritám

Informačná spoločnosť

Aj keď priamo oprávnené náklady nie sú použité na nákup IKT a ani na vzdelávanie v tejto oblasti projekt prispeje k tejto priorite sekundárne. Terénni pracovníci pri vykonávaní aktivít a v náplni svojej práce využívajú IKT. IKT používajú na komunikáciu s inštitúciami, na vypĺňanie výkazov a iných formulárov. Bez počítačovej gramotnosti by nebolo možné vykonávať túto prácu kvalitne.

Marginalizované rómske komunity
Projekt čiastočne rieši a minimalizuje zaostávanie rómskej populácie, ktoré sa prejavuje viacerými javmi:
zvýrazňujúci sa až akcelerujúci problém rómskej populácie, vnímaný ako etnický problém – prehlbovanie rozporov medzi rómskou a väčšinovou populáciou, nepriaznivá sociálno-politická situácia vo väčšine rómskych spoločenstiev je dôsledkom zložitého komplexu problémov .

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja
Zmiernenie sociálnych rozdielov v spoločnosti, zníženie miery nezamestnanosti, ukončenie transformácie systému sociálneho zabezpečenia a podpora politiky zamestnanosti. Zvýšenie podpory pre sociálne ohrozené skupiny obyvateľov a rodinu. Komplexné zlepšenie postavenia rómskej menšiny. Minimalizácia výskytu sociálno-patologických javov.

Rovnosť príležitostí
Zámerom žiadateľa je počas celej realizácie projektu podporovať rovnoprávnosť žien a mužov ako dôležitý faktor rozvoja demokracie a realizácie ľudských práv tak, ako to ukladá záväzok vyplývajúci z Lisabonskej stratégie. V projekte budú poskytnuté služby všetkým klientom, a to bez rozdielu na pohlavie a orientáciu, farbu pleti, príslušnosť k etniku, či vierovyznaniu.

fotka k clanku

Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 17.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny