SlovenskýEnglish

Bytová agenda

Informácia pre žiadateľov o pridelenie bytu v bytovom dome v Jarabine

Obecný úrad v Jarabine obdŕžal žiadosti o pridelenie bytu v bytovom dome Jarabina,

ktorý je pred kolaudáciou. Predmetné nájomné byty sú budované  s podporou štátu, ktorá predstavuje  podstatnú časť rozpočtu bytového domu. Obec Jarabina sa pri získaní  tejto podpory štátu zmluvne zaviazala MVaRR SR, že splní podmienky pre pridelenie nájomných bytov a nájmu týchto bytov  podľa Výnosu MVaRR SR z 22.12.2003 č. V-1/2003 o regulácii cien bytov a a zákona č. NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciach na rozvoj bývania a sociálnom bývaní.

V súlade s uvedenými skutočnosťami, obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 11.11.2011 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Jarabina č. 4/2011 o postupe a o podmienkach prideľovania bytov určených na nájomné bývanie postavených s podporou štátu a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jarabina  č. 3/2011 /ďalej len VZN/, ktoré upravuje nájom bytov.

VZN č. 4/2011 upravuje:

  1. podmienky podávania žiadosti na pridelenie bytu 
  2. kritéria, ktoré musí žiadateľ o pridelenie bytu spĺňať
  3. kritéria pre zaradenie do zoznamu žiadateľov
  4. podmienky a postup pri prideľovaní nájomného bytu

Rozhodujúce pre zaradenie do zoznamu žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, je spĺňať kritéria na pridelenie nájomného bytu a zaslať na obecný úrad doplňujúcu písomnú žiadosť podľa tlačiva, ktoré tvoria prílohu tohto listu.

Obecné zastupiteľstvo posúdi každú žiadosť s dôrazom na nutnosť a neodkladnosť riešenia bytovej situácie žiadateľa a rozhodne o pridelení  bytu v bytovom dome.

VZN č. 3/2011 upravuje nájom bytov a fond správy a opráv.

1.) Cena mesačného a ročného nájmu je určená z obstarávacej ceny bytu takto:

Kategória bytu

€/m² podlahovej plochy bytu (mesačne)

€/m2² podlahovej plochy bytu (ročne)

I.

2,04

24,84,-

II.

obec nevlastní

nie je stanovená cena

III.

obec nevlastní

nie je stanovená cena

IV.

obec nevlastní

nie je stanovená cena

Formu úhrady za dodávku vody 9,00 € mesačne na 1 byt a   za osvetlenie spoločných priestorov vo výške 1,50 €/1 byt/1 mesiac dohodne prenajímateľ s nájomcom. Dodávku energii do bytu (elektrická a plyn) si každý nájomník hradí na základe zmlúv s dodávateľmi.

2.) Pre zabezpečenie riadnej prevádzky a užívania nájomných bytov sa vytvára fond správy a opráv ako plnenie poskytované v súvislosti s užívaním bytu, ktorý sa skladá z:

Fond opráv bytový 0,066 €/m²
Fond opráv spoločný 0,050 €/m²
Správa bytov / poistka domu, odpisy, správa účtov a agendy bytov / 0,083 €/m²

Finančné prostriedky fondu údržby a opráv budú v rozpočte obce účelovo viazané na   úhrady nákladov súvisiacich s opravami a správou bytov. 

V prípade pridelenia bytu bude každý budúci nájomca pred uzatvorením nájomnej zmluvy povinný uhradiť finančnú zábezpeku, ktorá predstavuje 816,- € pre 3-izbový byt a 528,00 € pre 1 izbový byt.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti Vás žiadame, aby ste v termíne do 05.12.2011  od zverejnenia tohto listu zaslali (poštou alebo osobne) na Obecný úrad v Jarabine doplňujúcu žiadosť o pridelenie nájomného bytu, ktorú prikladáme (žiadame v nej uviesť základné údaje žiadateľa, spolubývajúce osoby, popis súčasnej bytovej situácie, čestné prehlásenie a iné, tiež je potrebné predložiť potvrdenie o výške mesačného príjmu).

V prípade nezaslania doplňujúcich údajov do stanoveného termínu bude žiadosť žiadateľa o nájomný byt vyradená z evidencie.

V prípade nezáujmu o byt je potrebné zaslať na Obecný úrad v Jarabine žiadosť o vyradenie z evidencie.

Po doručení doplňujúcich žiadostí budú žiadosti prejednávané na obecnom zastupiteľstve, kde sa rozhodne o pridelení bytov.