SlovenskýEnglish

Jednota dôchodcov

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Jarabine

Členstvo v Jednote dôchodcov je dobrovoľné a združuje občanov staršieho veku bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva či sociálneho pôvodu. Je otvorené pre všetkých aktívnych starších občanov.

Výbor ZO JDS v Jarabine

Strenková Nadežda, Barnovská Anna, Kovalčíková Mária, Čabrová Mária, Choborová Darina a 3 členná revízná komisia v zložení Murcková Anna, Janoščíková Anna, Drenčková Anna

Základná organizácia JDS v Jarabine má k 31.12.2018 - 64 členov.

Práca vo výbore našej organizácie je na veľmi dobrej úrovni. Členky sa zúčastňujú na zasadnutiach výboru podľa potreby v priemere raz za 2 mesiace, vždy po zasadnutiach predsedníctva OO JDS v SĽ. O rokovaniach sú spracované zápisnice. Výbor prejednáva a zabezpečuje úlohy, ktoré vyplynuli pre našu organizáciu zo zasadnutia predsedníctva OO JDS a prerokuváva aj priebeh členskej schôdze. Na zasadnutiach výboru sa prejednávali úlohy vyplývajúce z plánu práce, z realizácie vlastnej činnosti, kulturno – spoločenské aktivity seniorov, športová činnosť, pohyb v prírode, rekondično-rehabilitačné pobyty v kúpeľných zariadeniach, poznávacie výlety , návšteva kultúrnych podujatí ako je Babička okresu SĽ, Jánske posedenie pri speve a básni a dalšie. Členky výboru  sú nápomocní pri plnení úloh, ktoré pre nás vyplynuli z vyšších orgánov a pri realizácii vlastnej činnosti a sú vždy nápomocní aj pri úlohách, ktoré organizuje alebo zabezpečuje obec.


Obec Jarabina od 1.1.2022 už neposkytuje služby v zariadení sociálnych služieb. Ďakujeme za pochopenie.