SlovenskýEnglish

Matričný úrad

Žiadosť o uzavretie manželstva

Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, ktorý vystaví zmocnenie k uzavretiu manželstva pre matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva.

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady: (pokiaľ sú obidvaja snúbenci slovenskými občanmi)

§  Slobodní:

 • §  vlastné rodné listy
 • §  platné občianske preukazy

§  Ovdovelí:

 • §  vlastné rodné listy
 • §  platné občianske preukazy
 • §  úmrtný list manžela(ky), alebo právoplatné rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela(ky) za mŕtveho

§  Rozvedení:

 • §  vlastné rodné listy
 • §  platné občianske preukazy
 • §  právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezviská. Ak si ponechajú svoje doterajšie priezviská, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Cudzinci predložia:
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.
Je potrebná osobná konzultácia na Matričnom úrade.

Vystavenie matričného dokladu na použitie v SR

Žiadosť je možné podať osobne na Matričnom úrade, alebo písomnou formou.

Čo potrebujete:
OSOBNE:
Žiadateľ predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 5 € v hotovosti.

PÍSOMNÁ ŽIADOSŤ:
Žiadateľ napíše krátku písomnú žiadosť (viď príloha) a vloží do obálky 5 € v hotovosti.
Matričný doklad spolu s potvrdenkou o zaplatení bude obratom zaslaný späť.

Vystavenie matričného dokladu na použitie v cudzine

Žiadosť je možné podať osobne na Matričnom úrade, alebo písomnou formou.

Čo potrebujete:
OSOBNE:
Žiadateľ predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 5 € v hotovosti.
Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia matričného dokladu.

PÍSOMNÁ ŽIADOSŤ:
Žiadateľ napíše krátku písomnú žiadosť /viď príloha/ a vloží do obálky 5 € v hotovosti.
Matričný doklad spolu s potvrdenkou o zaplatení bude obratom zaslaný späť.
Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia matričného dokladu.

Vystavenie potvrdenia k uzavretiu manželstva v cudzine

K uzavretiu manželstva v cudzine Matričný úrad vydáva potvrdenie.
Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia uvedeného potvrdenia.

Čo potrebujete:
OSOBNE:
Žiadateľ predloží občiansky preukaz.

Úmrtie v rodine

Úradné záležitosti súvisiace s úmrtím vybavuje Matričný úrad podľa miesta úmrtia zomrelého.

Čo potrebujete:
3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom, občiansky preukaz nebohého a občiansky preukaz osoby, ktorá úmrtie vybavuje.

Čo obdržíte na matrike:

 • §  úmrtný list
 • §  tlačivo žiadosti o príspevok na pohreb
 • §  informácie o ďalšom postupe pri vybavovaní vdovského, vdoveckého a sirotského dôchodku
 • §  informácie o následnom zaslaní a oznámení o úmrtí jednotlivým úradom

Zápis do osobitnej matriky (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie)

Matričné udalosti slovenských občanov vzniknuté v cudzine.
Zápis do osobitnej matriky sa vykonáva prostredníctvom matričných úradov podľa trvalého pobytu žiadateľa, alebo zastupiteľských úradov SR v cudzine.
Jednotlivé prípady je potrebné konzultovať osobne na Matričnom úrade.

Doklady potrebné k vykonaniu zápisu do osobitnej matriky:

§  Zápis o narodení:

 • §  cudzozemský rodný list - úradne preložený do slovenského jazyka
 • §  doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
 • §  ak je matka dieťaťa vydatá, jej sobášny list
 • §  ak je matka rozvedená, sobášny list spolu s právoplatným rozsudkom o rozvode
 • §  ak je matka vdovou, sobášny list spolu s úmrtným listom
 • §  súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva (ak rodičia dieťaťa nie sú manželia)
 • §  ak žiadateľka žiada o zápis ženského priezviska bez koncovky -ová: písomnú žiadosť

§  Zápis o uzavretí manželstva:

 • §  cudzozemský sobášny list - úradne preložený do slovenského jazyka
 • §  doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
 • §  rodný list žiadateľa
 • §  ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako rozvedený: právoplatný rozsudok o rozvode
 • §  ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako vdovec/vdova: úmrtný list predchádzajúceho manžela
 • §  ak nevesta - slovenská štátna občianka žiada o zápis ženského priezviska bez príslušnej koncovky -ová: písomnú žiadosť

§  Zápis o úmrtí:

 • §  cudzozemský úmrtný list - úradne preložený do slovenského jazyka
 • §  doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
 • §  rodný list zomrelého

Na vykonanie zápisov do osobitnej matriky sa predkladajú originály cudzozemských matričných dokladov s úradným prekladom.
V prípade predloženia fotokópií je potrebné, aby boli osvedčené notárom.

Matričné doklady musia mať náležitosti verejných listín, čo znamená, že doklady musia mať overenie príslušného orgánu cudzieho štátu a zastupiteľského úradu SR v štáte vyhotovenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak a musí k nej byť priložený preklad do slovenského jazyka.

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva v 3-mesačnej lehote po právoplatnosti po rozvode manželstva vybavuje Matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva bez poplatku.

Čo potrebujete:

 • §  vypísať oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva (viď príloha)
 • §  právoplatný rozsudok o rozvode
 • §  občiansky preukaz
 • §  sobášny list

Určenie otcovstva

K narodenému dieťaťu:

Čo potrebujete:

 • §  občianske preukazy
 • §  rodný list dieťaťa
 • §  ak je matka rozvedená - právoplatný rozsudok o rozvode
 • §  ak je matka vdova - úmrtný list manžela

Doporučujeme vybaviť na príslušnom Matričnom úrade podľa narodenia dieťaťa.

K nenarodenému dieťaťu

Čo potrebujete:

 • §  občianske preukazy
 • §  tehotenský preukaz
 • §  ak je matka rozvedená - právoplatný rozsudok o rozvode
 • §  ak je matka vdova - úmrtný list manžela

Rodičia vybavia na našom Matričnom úrade osobne na počkanie.

Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva výlučne pred súdom