SlovenskýEnglish

Dobrovoľný hasičský zbor

dhz

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR JARABINA (DHZ)

V roku 1878 bol v Jarabine založený Dobrovoľný hasičský zbor ktorý tvorilo 30 členov. K zakladateľom patrili – vtedajší notár Jozef Biss, richtár Peter Minčík, Michal Strenk, Vasil Bulko, Jozef Derevjanik a Michal Medvecký.

Prvým veliteľom bol Peter Minčík, zástupcami Mikuláš Saloň, Andrej Kovalčík a hospodárom Miron Nevický. Požiarnici svoju činnosť vykonávali podľa štatútu, ktorý určoval úlohy. Najdôležitejšie bolo chrániť súkromný, cirkevný, školský a obecný majetok pred požiarmi, prírodnými katastrofami a povodňami. V tom čase hasičský zbor vlastnil iba ručnú striekačku, ktorá sa zachovala dodnes, pár drevených rebríkov a niekoľko metrov hadíc. V roku 1957 DHZ vlastnil motorovú striekačku PPS 8 a motorové vozidlo Šajerak. Neskôr sa dopĺňala alebo obnovovala technika. Pribudlo vozidlo Tatra 805, cisternové vozidlo ZIL, motorová striekačka PPS 12, cisternové vozidlo Tatra 148, Iveco Deily a protipovodňový príves

Dobrovoľní hasiči sú dnes neoddeliteľnou súčasťou spoločenského života v našej obci už 140 rokov. Hasičský zbor je najstaršou organizáciou v obci a jedinou ktorá poskytuje športové vyžitie pre deti, mládež i dospelých v Jarabine. Tento rok si pripomíname 140.výročie od vzniku našej organizácie, ktorá počas desaťročí menila svoje názvy, a vystriedala desiatky členov zboru. Dnes, je činnosť zboru zameraná najmä na taktickú prípravu a športovú činnosť. Dobrovoľný hasičský zbor Jarabina je zaradený do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov v SR. Hasiči chodia pravidelne na školenia, zúčastňujú sa taktických cvičení a vykonávajú protipožiarne hliadky v obci. V roku 2012 DHZ Jarabina podpísala partnerskú zmluvu s OSP Olszanka z Poľskej Republiky. Ako hasiči sa pravidelne navštevujeme a vymieňame si navzájom rady a skúsenosti. Mladí hasiči – žiaci Základnej školy v Jarabine a muži z Jarabiny sa pravidelne zúčastňujú rôznych súťaží v rámci okresu, kraja alebo u našich priateľov v Poľskej republike. Hlavne mladí hasiči sa radia medzi špičku mladých hasičov okresu, už niekoľko krát vyhrali majstrovstvá okresu a tak reprezentovali okres Stará Ľubovňa na celoštátnych hrách krajského kola hry plameň. 

Veliteľmi a predsedami DHZ Jarabina boli: Ján Polomčák, Michal Kaňa, Michal Redaj, Peter Strenk, Ján Ňaňko, Jozef Janoščík, Peter Herko, Michal Kormaník, Ján Janoščík, Pavol Janoščík a dnes je veliteľom Jozef Kormaník a predsedom Štefan Sýkora.

Požiare v obci:

 • 1913-požiar pohltil 66 rodinných domov
 • 1936-zhorelo 12 domov a hospodárskych budov
 • 1943-horel nižný mlyn
 • 1947-horel les kde vznikla škoda viac ako 1milión korún
 • 1950-následkom blesku horel dom Antona Kormaníka
 • 1954-horel porast na Gregorianke a rodinný dom Vasila Chanáta
 • 1961-následkom úderu blesku horela stodola Michala Redaja
 • 1968-horelo miestne pohostinstvo a predajňa textilu
 • 1984-veĽký požiar v rodinnom dome Jána a Jozefa Kormaníka, pri ktorom zasahovalo až päť hsičských zborov z okolia
 • 2012-požiar chaty r.Kovalčíkovej
 • 2018-požiar traktora na poli
 • 2018-požiar nelegálne obývanej stavby

Povodne:

 • 1951-pri veľkej búrke sa prívalová voda vyliala z brehov, v ktoej sa utopil 16 ročný Ján Derevjaník- Zlanyv
 • V roku 1958, 1962 a 1997 boli povodne ale väčších hmotných škôd
 • 2001- povodeň pri ktorej zahynul 27 ročný Milan Šlachtovský
 • 2010 – prívalová voda zničila časť regulácie potoka a boli zničené viaceré cesty v obci

Dobrovoľný hasičský zbor obce Jarabina (DHZO)

Dôležité telefónne čísla v prípade núdze:

Hlavným cieľom DHZO Jarabina je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo a chrániť životy a majetok občanov na území obce Jarabina a to najmä:

 • zásahovou činnosťou, technickou pomocou,
 • protipožiarnou prevenciou,
 • odbornou prípravou, školeniami, výcvikmi a previerkami pripravenosti DHZO,
 • civilnou ochranou obyvateľstva,
 • cezhraničnou spoluprácou.

DHZO Jarabina je výkonný orgán obecného zastupiteľstva, ktorý plní úlohy vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákona 37/2014 Z. z. o dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov a všeobecne záväzných nariadení obce.

DHZO Jarabina vykonáva zásahy a záchranné práce pri požiaroch, živelných pohromách, haváriach a iných mimoriadnych udalostiach s cieľom zabezpečenia záchrany osôb, zvierat a majetku podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie.

DHZO Jarabina sa zameriava hlavne na pozemné hasenie požiarov, hľadanie nezvestných osôb a zasahovanie pri povodniach. 

Členovia DHZO Jarabina

Veliteľ: Jozef Kormaník
Strojník: Pavol Janoščík
Členovia: Peter Kovalčík, Martin Lešiga, Štefan Sýkora, Maroš Kormaník, René Šľachtovský, Dávid Derevjaník, Vladimír Dic, Kristián Vilk, Pavol Knapík, Vladislav Ňaňko, Michal Saloň