SlovenskýEnglish

Sakrálne stavby - Pravoslavný chrám

Pravoslávny chrám USPENIJA PRESVIATOJ BOHORODICI v Jarabine.

VÝROČIE POSVIACKY CHRÁMU A POSTRIH NA ČTECA V JARABINE

Pravoslávni veriaci cirkevnej obce Jarabina si v nedeľu 17. júla 2016 pripomenuli 20. výročie od postavenia nového chrámu, ktorý je zasvätený Usnutiu presvätej Bohorodičky. Pri tejto príležitosti k ním zavítal Jeho Blaženosť arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Rastislav.

Po privítaní vladyku pri vstupe do areálu chrámu starým slovanským zvykom chlebom a soľou členom Rady cirkevnej obce a deťmi, ktoré mu darovali kyticu kvetov, ho pred chrámom privítal duchovný správca miestnej cirkevnej obce mitr. prot. Juraj Čokina.

„Blahoslovén hrjadýj vo ímja Hospódne... Vladyka, prichádzate, aby ste blahoslovénije Hospódne odovzdali všetkým veriacim, aby ste s modlitbami predstúpili pred oltár a prosili Boha, aby nám všetkým i naďalej dával dostatok síl v našom telesnom a zvlášť duchovnom živote. Mám radosť z toho, že vás môžem privítať na tomto svätom mieste," povedal vo svojom príhovore o. Juraj.

Sv. archijerejskú Liturgiu spolu s vladykom slúžili miestny duchovný správca mitr. prot. Juraj Čokina, prot. Ján Kuzan, prot. Juraj Jura, prot. Rastislav Ignác, jerej Peter Polakovič a archidiakon Maxim (Durila).

Pred začiatkom liturgie vladyka Rastislav postrihol na čteca študenta Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Viktora Čabiňáka.

„Stupeň čteca je prvým stupňom na ceste ku kňazstvu. Niekedy je najťažšie položiť nohu na prvý schod, potom všetko ostatné ide už akosi ľahšie. Pre ľudí dnešnej doby je najťažšie spraviť prvý krok na ceste duchovného života. Vy ste sa napriek všetkému rozhodli a dnes ste tento dôležitý krok spravili. Z celého srdca Vám želám Božiu pomoc a ochranu pred všetkými pokušeniami, ktoré vás tak ako každého človeka nevyhnutne postretnú. Tým, že ste sa rozhodli vstúpiť do kléru, prijali ste na seba záväzok svietiť tak ako tá svieca, ktorú som Vám dal do rúk a byť dobrým príkladom pre všetkých kresťanov. Je to veľká vec. Diabol to len tak nenechá a bude Vás pokúšať. Zlato nie je čisté, kým neprejde ohňom. Takisto žiaden kresťan nie je hoden odobrenia, kým neprejde pecou pokušení. Prosím všetkých, ktorí ste novopostrihnutému čtecovi Viktorovi rodina a ste kňazmi, aby ste ho každodenne spomínali pri Božskej liturgii. Nech mu Boh i cez vaše modlitby pomôže dôjsť do kňazskej hodnosti," zaželal vladyka Rastislav čtecovi Viktorovi.

Počas liturgie sa kázňou k veriacim prihovoril prot. Ján Kuzan, ktorý priblížil odkaz všeobecných snemov súčasnej dobe. „Svätí otcovia šiestich všeobecných snemov sa stretávali a formulovali dogmy, podľa ktorých žijeme dodnes. Nikdy nedovoľovali, aby sa od dogiem, ktoré boli prijímané snemami, kresťania odkláňali. Vyzývali ľudí, aby boli ostražití. Tých, ktorí chcú vnášať do Cirkvi nové učenia, ktoré neboli prijaté na všeobecných snemoch, nazývali vlkmi v ovčej koži. Sv. Otcovia sa vždy zjednocovali vo svojich názoroch, neprotirečili si a všetky svoje stretnutia viedli a rozhodnutia prijímali podľa tradície ešte z doby apoštolov. Tak, ako o tom čítame v Skutkoch sv. apoštolov, t. j. inšpirovaní Svätým Duchom. Preto sú ich rozhodnutia jednotné, soborné a dodnes platné," povedal v kázni otec Ján.

Zdôraznil i to, že aj kedysi doba prinášala novátorstvá a rôzne pokusy o zmeny. Podľa jeho slov ako vtedy tak aj dnes je potrebná obozretnosť. „Majme vždy na pamäti to, že pravidlá a dogmy, ktoré boli prijaté na všeobecných snemoch, sú akoby dopravné značky alebo smerové tabule pri ceste, ktoré nás vedú po správnej ceste k správnemu cieľu, ktorým je pre nás spása našich duší, aby sme sa mohli dostať do Nebeského Kráľovstva," zdôraznil otec Ján.

Po skončení sv. Liturgie sa duchovným otcom i veriacim vladyka Rastislav poďakoval za spoločné modlitby a slúženie. „Otec Juraj, tak ako je mladý tento chrám, rovnako mladý ste i vy – myslím duchom, nie rokmi podľa tela. Nech Vás Boh požehnáva a ochraňuje, aby ste ešte mnohé dokázali spraviť na Jeho slávu a pre spásu Vám zvereného stáda," zaželal vladyka otcovi Jurajovi.

Rade cirkevnej obce pri príležitosti výročia postavenia chrámu udelil vladyka pochvalnú hramotu za ich úsilie o rozvoj cirkevnej obce.

O. Juraj sa poďakoval vladykovi, duchovným i všetkým veriacim za to, že prišli do chrámu, aby spoločne prežili veľkú radosť. Vo svojom príhovore priblížil históriu výstavby nového chrámu a života v cirkevnej obci.

Na záver sa starostka obce Lívia Kovalčíková, B.S.B.A. poďakovala otcovi Jurajovi a v mene obce a jej samosprávnych orgánov mu odovzdala Cenu obce Jarabina za duchovný a kultúrny rozvoj.

Zdroj: Tlačové oddelenie Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove