facebook

Projekty a dotácie

RIEŠENIE MIGRAČNÝCH VÝZIEV V OBCI JARABINA

Komunitné centrum v obci Jarabina (2021)

NÁZOV PROJEKTU:

Komunitné centrum v obci Jarabina

TYP PROJEKTU:

 dopytovo-orientovaný projekt

Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja

Projekt realizovaný v rámci výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2017-2, Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Špecifický cieľ: 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

Začiatok realizácie aktivít Projektu: 05/2019                                                  Ukončenie realizácie aktivít Projektu: 03/2023

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho

fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

Cieľom projektu je zvýšenie počtu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s prístupom k sociálnym službám, a to vybudovaním komunitného centra s maximálnymi nárokmi na priestory s cieľom poskytovať sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, preventívnu činnosť, záujmová činnosť a poskytovanie výučby odborných zručností a iných aktivít s cieľom prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených a obyvateľov MRK .

Výška poskytnutého NFP (95%): 231 971,73 EUR

www.ludskezdroje.gov.sk        www.minv.sk        www.obecjarabina.sk  

---------------

Obnova pamätníka padlým hrdinom II.svetovej vojny v Parku mieru v obci Jarabina (2021)

Obci Jarabina bola poskytnutá z výzvy predsedu vlády SR dotácia na obnovu pamätníka padlým hrdinom II. sv. vojny v Parku mieru.

V rámci projektu Obnova pamätníka padlým hrdinom II. sv. vojny v Parku mieru v obci Jarabina sa obnovoval pamätník vybudovaný v obci v roku 1984. Časom bol pamätník zhotovený z betónu v značne zvetranom stave, najmä jeho betónový podstavec.

V predmetnej obnove bola sanovaná  betónová konštrukcia podstavca, podstavec pamätníka bol prekrytý žulovou doskou. Žulová tabuľa s menami bola demontovaná, betónový podstavec sa očistil, vyspravil v miestach zvetrania. Písmo na tabuli bolo obnovené striebornou farbou. Tabuľa bola osadená na obnovený podstavec.

V rámci projektu bola zrealizovaná finálna povrchová ochrana pamätníka pred poveternostnými vplyvmi penetračnými nátermi s UV ochranou. Samotný symbol dvoch dlaní držiacich 5-cípu hviezdu bol ošetrený náterom bielej farby. 5-cípa hviezda, ktorá bola v značnom štádiu zvetrania bola  zrenovovaná a doplnená o žulové pohľadové dosky v tvare hviezdy.

REALIZOVANÉ S FINANČNOU PODPOROU ÚRADU VLÁDY SR.

 

 

 

---------------

Rekonštrukcia materskej školy (2017)

        Začiatkom marca 2016 obec podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok vrámci výzvy  OPKZP-PO4-SC431-2015-6 - 6. zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Žiadosť bola spracovaná na projekt s názvom Opatrenia na zníženie spotreby energie pri prevádzke Materskej školy Jarabina. Predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola úspešne schválená Ministerstvom životného prostredia a začiatkom júna 2017 sa zahájili stavebné práce na materskej škôlke. Stavebné práce realizuje spoločnosť ARPROG a.s. Poprad, ktorá v procese verejného obstarávania predložila najvýhodnejšiu cenovú ponuku na stavebné práce.

      Predmetom projektu „Opatrenia na zníženie spotreby energie pri prevádzke Materskej školy Jarabina“ je realizácia stavebno – technických opatrení navrhnutých energetickým auditom a podľa spracovanej projektovej dokumentácie, ktoré umožnia dosiahnúť významnú úsporu v spotrebe energie pri prevádzke budovy Materskej školy. Zrealizuje sa zateplenie obvodového plášťa vo výmere 893,41 m2, zateplenie strešného plášťa vo výmere 750,31 m2, výmena otvorových konštrukcií vo výmere 462,68 m2, výmena plynových kotlov, rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV pomocou solárnych kolektorov, meranie a regulácia. Do objektu materskej školy sa vybuduje bezbariérový prístup. Plánovaná úspora energie na vykurovanie v dôsledku realizácie projektu bude 82 % . Zároveň dôjde k zníženiu emisií CO 2 o 65,8 t/rok. Budova z energetickej triedy E sa po realizácii projektu zatriedi do triedy A1. Projekt prispeje k napĺňaniu cieľov smernice 2010/31/EÚ a 2012/27/EÚ, zapracovaných do Národného plánu na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie a do Notifikačnej správy a prispeje k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Stavebné práce budú zrealizované vo finančnom objeme 328 946,58 EUR s DPH. Predpokladané ukončenie realizácie prác je koncom septembra 2017

Oznamy miestneho rozhlasu

Úradné hodiny

Pondelok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Utorok: 07.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda: 07.30 - 11.30 12.00 - 17.30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 11.30

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Počítadlo návštev

TOPlist

Slovenské cintoríny