SlovenskýEnglish

Komunitné centrum v obci Jarabina (2021)

NÁZOV PROJEKTU:

Komunitné centrum v obci Jarabina

TYP PROJEKTU:

 dopytovo-orientovaný projekt

Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja

Projekt realizovaný v rámci výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2017-2, Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Špecifický cieľ: 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre

Začiatok realizácie aktivít Projektu: 05/2019
Ukončenie realizácie aktivít Projektu: 03/2023

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho

fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.

Cieľom projektu je zvýšenie počtu obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s prístupom k sociálnym službám, a to vybudovaním komunitného centra s maximálnymi nárokmi na priestory s cieľom poskytovať sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, preventívnu činnosť, záujmová činnosť a poskytovanie výučby odborných zručností a iných aktivít s cieľom prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených a obyvateľov MRK.

Výška poskytnutého NFP (95%): 231 971,73 EUR

www.ludskezdroje.gov.sk        www.minv.sk        www.obecjarabina.sk