SlovenskýEnglish

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Terénna sociálna práca – odborná činnosť, ktorá je vykonávaná v prirodzenom prostredí klienta je  zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania a iných rizikových sociálnych javov. Je zameraná na priamu prácu s klientom a v nadväznosti na jeho primárne prostredie, akým je rodina resp. iné blízke sociálne väzby.  Je orientovaná na klienta, rešpektuje jeho želania, návrhy na riešenie problému a stavia na schopnostiach a mobilizácii vnútorných síl klienta. Pri výkone terénnej sociálnej práce pracovník spolupracuje s ďalšími aktérmi pôsobiacimi v prostredí klienta. Terénna sociálna práca je chápaná ako dlhodobá a systematická odborná činnosť, ktorá svoje ciele dosahuje v spolupráci s klientmi a s podporou i spoluprácou ďalších inštitúcií a organizácií.

Projekt je ukončený.