SlovenskýEnglish

Rekonštrukcia materskej školy (2017)

Začiatkom marca 2016 obec podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok vrámci výzvy  OPKZP-PO4-SC431-2015-6 - 6. zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Žiadosť bola spracovaná na projekt s názvom Opatrenia na zníženie spotreby energie pri prevádzke Materskej školy Jarabina. Predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola úspešne schválená Ministerstvom životného prostredia a začiatkom júna 2017 sa zahájili stavebné práce na materskej škôlke. Stavebné práce realizuje spoločnosť ARPROG a.s. Poprad, ktorá v procese verejného obstarávania predložila najvýhodnejšiu cenovú ponuku na stavebné práce.

Predmetom projektu „Opatrenia na zníženie spotreby energie pri prevádzke Materskej školy Jarabina“ je realizácia stavebno – technických opatrení navrhnutých energetickým auditom a podľa spracovanej projektovej dokumentácie, ktoré umožnia dosiahnúť významnú úsporu v spotrebe energie pri prevádzke budovy Materskej školy. Zrealizuje sa zateplenie obvodového plášťa vo výmere 893,41 m2, zateplenie strešného plášťa vo výmere 750,31 m2, výmena otvorových konštrukcií vo výmere 462,68 m2, výmena plynových kotlov, rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV pomocou solárnych kolektorov, meranie a regulácia. Do objektu materskej školy sa vybuduje bezbariérový prístup. Plánovaná úspora energie na vykurovanie v dôsledku realizácie projektu bude 82 % . Zároveň dôjde k zníženiu emisií CO 2 o 65,8 t/rok. Budova z energetickej triedy E sa po realizácii projektu zatriedi do triedy A1. Projekt prispeje k napĺňaniu cieľov smernice 2010/31/EÚ a 2012/27/EÚ, zapracovaných do Národného plánu na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie a do Notifikačnej správy a prispeje k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Stavebné práce budú zrealizované vo finančnom objeme 328 946,58 EUR s DPH. Predpokladané ukončenie realizácie prác je koncom septembra 2017